• Adres Driedistellaan 7 | 2554 HN Den Haag
  Telefoon 06-51579951
  E-mail info@jcinteractive.nl
  Kvk 59 60 85 52

   

  Na elke finish

  volgt weer een nieuwe start

Wetgeving

Sinds de jaren negentig van de vorige eeuw is het stelsel van Sociale Verzekeringen drastisch gewijzigd. Met tal van maatregelen en financiële prikkels om het volume aan uitkeringen te verlagen en de aanzuigende werking tegen te gaan. Met welke wetten heeft u als werkgever of professional allemaal te maken?

De verplichtingen van de werkgever (en de werknemer) bij verzuim is in tal van wetten en regelgeving terug te vinden. Hieronder een overzicht van de wet- en regelgeving en enkele van de belangrijkste onderwerpen die u daarin kunt vinden.

BURGERLIJK WETBOEK (BW), boek 7

 • Arbeidsovereenkomst
 • Loonbetaling bij ziekteverzuim
 • Re-integratieverplichtingen

ZIEKTEWET (ZW)

 • Recht, hoogte en duur van de uitkering
 • Verplichtingen werkgever en werknemer
 • Sancties
 • No-riskpolis
 • Eigenrisicodragerschap

WET WERK EN INKOMEN NAAR ARBEIDSVERMOGEN (WIA)

 • Recht op uitkering
 • Wachttijd
 • Recht, hoogte en duur WGA-uitkering
 • Idem IVA-uitkering
 • Verplichtingen werkgever en werknemer
 • Rol van het UWV
 • Voorzieningen om de re-integratie te bevorderen
 • Eigenrisicodragerschap

WET VERBETERING POORTWACHTER (WVP)

In de WVP is vastgelegd dat andere wetten worden gewijzigd, zoals: BW, ZW en Wet WIA.
De eisen ten aanzien van de re-integratieverplichtingen van werkgever en werknemer zijn in de volgende lagere regelgeving vastgelegd.

 • Regelingen eerste en tweede ziektejaar
 • Beleidsregels beoordelingskader poortwachter
 • Werkwijzer UWV

WET ARBEID EN ZORG (WAZO)

 • Duur zwangerschapsverlof en uitkeringsrecht
 • Overige verlofregelingen, onder meer: kraamverlof, adoptieverlof, zorgverlof en ouderschapsverlof

WET FIANCIERING SOCIALE VERZEKERINGEN (WFSV)

 • Fondsen werknemersverzekeringen, premies en uitkeringen van:
  • AOF (Algemeen arbeidsongeschiktheidsfonds)
  • Whk (Werkhervattingskas)
  • AWF (Algemeen werkloosheidsfonds
  • UFO (Uitvoeringsfonds voor de overheid)
  • Sectorfondsen
 • Eigenrisicodragerschap
 • Premiekortingen

WET OP DE ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING (WAO)

Deze wet is per 1 januari 2006 opgevolgd door de Wet WIA en heeft alleen nog betrekking op personen met een lopende WAO-uitkering of van wie de WAO-rechten voor 1 januari 2016 zijn ontstaan.

WET ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVOORZIENING JONGGEHANDICAPTEN

 • Criteria arbeidsongeschiktheid
 • Uitkeringen
 • Ondersteuning bij re-integratie

Jongeren met een zogenaamd arbeidsvermogen vallen onder de Participatiewet.

ARBOWET

Arbeidsomstandighedenwet. Deze al langer bestaande wet kent per 1 juli 2017 een aantal wijzigingen.
Belangrijke wijzigingen zijn onder meer:

 • de mogelijkheid voor de werknemer om een second opinion aan te vragen;
 • een andere (versterkte) rol voor de bedrijfsarts
 • minimumeisen waaraan een arbocontract moet voldoen

PARTICIPATIEWET (PW)

De Participatiewet vervangt de Wet Werk en Bijstand (WWB), de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong) en de Wet sociale werkvoorziening (WSW). De uitvoering is voor een belangrijk deel bij de gemeenten belegd.
De wet regelt voorzieningen om het in dienst nemen van personen die onder de doelgroep vallen te bevorderen, zoals onder meer de loonkostensubsidie, scholing en opleiding en de no-riskpolis.